نووسەرە کۆنەکان

گەڕان

ئارشیفی ساڵی ٢٠٠٣

مانگی سێی ٢٠٠٣

3-2003

 

 

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

Mesaja kesayetiyê Kurd rêzdar Elî Qazî ji bo salroja şehîdbûna Pêşewa Qazî Mihemed û hemû şehîdên doza Kurdistanê.

30-03-2003

30-03-2003

30-03-2003

 

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

28-03-2003

 

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

27-03-2003

 

26-03-2003

26-03-2003

26-03-2003

26-03-2003

26-03-2003

26-03-2003

 

25-03-2003
هةندصك لة كةنالَة ئاسمانية عةرةبيةكان، ئؤقرةيان نةطرت و  رِوي شؤظصنيتي عةرةبي خؤيان بةكرصطيراويان بؤ رذصمي سةدام  خستة رِوو، ئةويش  بةضةواشةكردني هةوالَةكاني شةرِ و لايةنطيري كردني راستةوخؤ و بصشةرمانةيان لة  رذصمي خوين رصذي عصرق و شاردنةوةي ئةو راستية ئازاراويانةي كة ئصستا طةلاني عصراق تصيدا دةذين كة لةذصر هةرةشةي كوشتن و لة ناوبردندان، بةدةسني بةكرصطيراوان و بةعسية درندةكان و فيداية خوصن رصذةكاني رذصم. كة يةكيك لة ئةفسةرة كاني فيداي سةدام  دوصنص بةئاشكرا لة كةنالَي ئةلجةزيرةوة طوتي: ( ئصمة سةربازة ئةمةريكيةكان دةكوذين و ئةوانةيش دةكوذين كة نايانةوصت بيان كوذن)
هةوالَةكان ورِادةطةيةنن، لةوة دةضصت سبةينص و دوسبةي لة لايةن يةكصتي نيشتمانيةوة هصرش بكرصتة سةر ثشتيواناني ئيسلام، كة ماوةيةكة  لة ذصر بؤردمانصكي زؤري هصزة هاوثةيمانةكاندان. 25-3-2003
بةطويرةي ئةو هةوالآنةي ثصمان طةيشتووة، ئةمأؤ 25-3-2003 لة شارؤضكةي ضةمضةمالَ لةلايةن ئاسايشةوة دةستطيراوة بةسةر ئؤتؤمبصلصكدا، كة دةلَصن مادةيةكي زؤري TNT  تصداية، كة  لةوة دةضصت بؤتصكداني بارودؤخي ناوضةكة ئامادةكرابصت.
بةطويرةي ئةو هةوالآنةي ثصمان طةيشتووة، دوصنص شةو 24-3-2003 ثصكدادانصك لة نصوان يةكصتي نيشتماني و ثشتيواناني ئيسلام رويدا. لة ئةنجامدا بووة هؤي كوذراني سيان لة هصرش بةرةكاني ثشتيوانان، كة دةلَصن دوانيان عةرةين.
هةوالَةكان وا رادةطةيةنن كة يةكصتي نيشتماني و كؤمةلَةي ئيسلامي ثاش كؤبونةوةي شةو 24 لة سةر 25 ي ئةم مانطة بة ئامادةبووني نوصنةراني كؤماري ئيسلامي ئصران، طةيشتنة رصكةوتنصك كة ئالّؤزي نصوانيان كؤتايي ثصبهصنن و بريار بدةن هصزةكاني كؤمةلَة لة ناوضةكاني خورمالَ و هةورامان بطوصزرصنةوة بؤ شوصنصكي دوور لةوناوضةية. ئةمة و يةكصتي نيشتماني بة فةرمي داوا لصبورني لة كؤمةلَ كرد و هاوخةمي خؤي راطةياند بة بؤنةي كوذراني زياد لة 33 ضةةكداري كؤمةلَ لةلايةن هصزة هاوثةيمانةكانةوة. 25-3-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

24-03-2003

 
 
دوا هةوالَ وارادةطةيةنص، كة هصرشة موشةكيةكةي ئةمةريكا بؤ سةر ثشتيواناني ئيسلام، ذمارةيةكي زؤر كة زياد لة 40 كةس كوذراون و كوذراوةكانيش بةشي زؤريان لة كؤمةلَةي ئيسلامين نةك ثشنيواناني ئيسلام. وة هةوالَةكان وارادةطةيةنن كة رؤذنامةوانصكي بياني و سص ثصشمةرطة لة ئةنجامي ضالاكيةكي خؤكوذيدا كوذراون.    22-3- / 15:15

ثاش مشتومأصكي زؤر لةطةلَ ئةمةريكا، سوثاي توركيا جولَةي بة هصزةكاني خؤي كرد رووةو كوردستان. 22-3 /00:55

بةأصز هوشيار زصباري رايطةياند كة تاكو ئصستا وانة 22-3 / 12:30 سوثاي توركي نةهاتؤتة كوردستانةوة. بةمةش رِذصم و سوثاي توركيا خؤيان كردؤتة مةخسةرةي جيهان و راطةياندني جيهاني، كة هةر كاتذمصر جارصك لصدواني جيا جيا و دذبةيةك بلآودةكةنةوة. هةر بة بلآوبوونةوةي هةوالَي هاتنة ناوةوةي تورك بؤ كوردستان روسيا و ئةلَةمانيا بة توندي رةخنةيان لة توركيا طرت و ئةلةمانيا هةرةشةي كصشانةوةي ضةكةكاني خؤي كرد كة داوصتي بةتوركيا لة رصطاي حلفي ناتؤوة.

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

20-3-2003/ 20:15

 
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
21-03-2003
 
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
19-03-2003
 
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003
18-03-2003

لةدوا أاطةياندنيدا لة ئةنقةرة، تالَةباني وتي: طةشبينم بةوةي كةلةطةلَ توركةكاندا بطةينة ئاكامصكي باش، ضونكة ئصستا ئةو دةنطانة نابيسترصت كة دةيانطوت توركيا هصزي ثصشمةرطة ضةك دةكات و دةست دةطرصت بةسةركوردستاندا. كوردستان نصت 18-3-2003  16:30

 18-3-03   12:39
بوش: سةدام حسصن و كورةكاني 48 كاتذمصريان لةبةردةمداية بؤ بةجصهيشتني عصرق.. واتة دوا مؤلَةت بؤيان كاتذمصري 02:00 ي رؤذي 20-3-2003 ية بة كاتي ناوةندي ئةوروثا بؤ ئةوةي عصراق بةجصبهصلَن.  بوش وتارةكةي لة كاتذمصري 02:00 رؤذي 18-3-2003 بة كاتي ناوةندي ئةوروثا ثةخش كرد.   كوردستان نصت .. 18-3-2003  02:15
ئةمةريكيةكان أايانطةياند كة ثصويستيان بة بأيارصكي تر نية لة لايةن (مجلس الامن) أيطةيان ثصبدات شةأ دذي عصراق بكةن، بةلَكو بأياري 1441 خؤي ئةو مافةيان ثصدةدات بةوكارة هةلَسن.  كوردستان نصت  18-3-2003  01:55
وارةضاو دةكرصت بةرةي شةأ دذي أذصمي عصراق لة كوردستانةوة بةو هصزة نةبصت كة ئةمةريكا خوازياريني. بةهؤي دواكةوتني رةزامةندي توركياوة بؤ بةكارهصناني خاكةكةي. كوردستان نصت   18-3-2003    01:50
وا رةضاو دةكرصت لةمأؤوة 18-3-2003 ثةيوةندي تةلةفؤني لةطةلَ كوردستاندا بؤ ماوةيةكي دياري نةكراو بثضرصت.... كوردستان نصت   18-3-2003   01:35
وارِةضاو دةكرصت بوش لة وتارةكةيدا بؤ ئةمةريكيةكان كة لة كاتذمصري 02:00 رؤذي 18-3-2003 بة كاتي ناوةندي ئةوروثا ثةخشي دةكات. ماوة 48 كاتذمصر بؤ سةدام حوسصن دابنصت بؤ ئةوةي عصراق  بة جصبهصلَصت .... كوردستان نصت    18-3-2003   01:30
 
بةأصز جةلال تالةبانص و بةأصز نصضيرظان بارزاني و بةرصز ئةحمةد ضةلةبي، طةشتنة توركيا، بةنيازي كؤبونةوة لةطةلَ نوصنةري جؤرج بوش دكتؤر خةليل زادة و رذصمي توركيا دةربارةي بةشدار بووني سوثاي توركيا لة شةردا دذي رذصمي عصراقي. زادة رايطةياند كة حكومةتي ئةمةريكي لة جياتي حاكمي عةسكةري بأياري داوة رذصميكي نيشتماني مةدةني لة عصراقيةكان ثصكبهصنرص.  كوردستان نصت 17-3-03  22:10
18-03-2003
 
17-03-2003
17-03-2003
بوش يمهل صدام 72 ساعة للتنحي
2346 (GMT+04:00) - 17/03/03
الرئيس الأمريكي جورج بوش
الرئيس الأمريكي جورج بوش

واشنطن، الولايات المتحدة ( CNN) -- حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش مهلة 72 ساعة لتنحي الرئيس العراقي صدام حسين ومغادرة البلاد أو مواجهة الحرب، في الوقت الذي قرر فيه فريق المفتشيين الدوليين مغادرة العراق الثلاثاء، وفق ما أخبر به مسؤول من الإدارة الأمريكية CNN.

كوردستان نيت 25/01/2017 21:22

17-03-2003
بةأصز جةلال تالةبانص و بةأصز نصضيرظان بارزاني و بةرصز ئةحمةد ضةلةبي، طةشتنة توركيا، بةنيازي كؤبونةوة لةطةلَ نوصنةري جؤرج بوش دكتؤر خةليل زادة و رذصمي توركيا دةربارةي بةشدار بووني سوثاي توركيا لة شةردا دذي رذصمي عصراقي. زادة رايطةياند كة حكومةتي ئةمةريكي لة جياتي حاكمي عةسكةري بأياري داوة رذصميكي نيشتماني مةدةني لة عصراقيةكان ثصكبهصنرص.  كوردستان نصت 17-3-03  22:10
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
17-03-2003
 
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003
16-03-2003

 
 
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
15-03-2003
 
14-03-2003
14-03-2003
14-03-2003
14-03-2003
14-03-2003
14-03-2003
 
13-03-2003

16-3-2003 رؤذي يةكشةمة كوردةكاني هؤلَةندا لة طؤرِثاني دام (Dam)لة ئةمستةردام/هؤلَةندا كؤدةبنةوة بؤ بةرزرِاطرتني يادي تصثةأبووني 155 سالَ بةسةر كيمياباراني هةلَةبجةدا، وة طةليَك ثارت و رِصكخراوي كوردي و عةرةبي بةوبؤنةيةوة وتار دةخوصننةوة.... كوردستان نصت

13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
13-03-2003
 
12-03-2003
12-03-2003

لة رؤذص 8 مارس بة سةدان كورد لة كةنةدا لة شاري تؤرنتؤ بةشداربوون لة خؤثصشاندان دذي هاتنةناوةي لةشكري توركيا بؤ باشوري كوردستان ... لة (ضرؤ زةند)ةوة

12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
12-03-2003
 
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003

11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003

Bîranîna 15 saliya karesata Helebcê

11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
11-03-2003
 
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003 DaxûyanîKonseya Rêveber yaKongra Netewiya Kurdistan
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
10-03-2003
 
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
09-03-2003
 
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
08-03-2003
 
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
07-03-2003
 
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003
06-03-2003

06-03-2003

06-03-2003

06-03-2003

06-03-2003

06-03-2003
06-03-2003
 
05-03-2003
05-03-2003

 Bangewazêk le Komîta Hevkarî û Piştgirîya Kurdistana Başûr

05-03-2003
05-03-2003
05-03-2003
05-03-2003

05-03-2003

05-03-2003

05-03-2003

05-03-2003

05-03-2003

KURDISTANA BASHUR BIPARÊZIN !

 
04-03-2003
04-03-2003
04-03-2003

04-03-2003

04-03-2003

04-03-2003

04-03-2003

 
03-03-2003

طةشتصك بة أؤذنامةكاني توركيادا (4)

03-03-2003 ضةند ديمةنصك لة خؤثشانداني كورد دذي توركيا لة دانمارك
03-03-2003

03-03-2003

03-03-2003

03-03-2003

03-03-2003

03-03-2003

03-03-2003
03-03-2003
 
02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003

02-03-2003

02-03-2003

02-03-2003

02-03-2003

02-03-2003

02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003
02-03-2003
 
01-03-2003

01-03-2003

بؤ :سةرؤكي ئةمريكا جؤرج دةبليو بوش، ثةرلةماني ئةوروثاو رِيَكخراوي نةتةوةيةكطرتووةكان

01-03-2003

01-03-2003
01-03-2003
01-03-2003
 

تێبینی لەسەر ئەم بابەتە لەخوارەوە بنووسە

Omar Faris