ی ی ی ۆی . . . . . Ґ ۆ

 

ۆ ی ی ییی ( یی ۆی) ۆ یی ی یی یی ی ۆ ۆیی یی ی ی ی ۆی ۆ ی ۆ ی ی ۆ ی یی ی ی یی . . .

یی ۆی ی ی ی ی یی یی ی یی ۆ ی ۆی ۆ ی یی ی ی ی ی 坐 ی یی ی ی ۆ یی ۆی ۆ ǁی ی ۆ ی ۆ ی ۆ ی. . . ی ی ۆ ۆی ی  ی ۆی ی ی یی

یی ی ی ۆ ییی ی ی ی ی ی ی ۆ یی ی یی ۆی ی ی یی یی ۆی ی یѐیی ی ی ۆ ۆ ی ی ۆ ی ی ی . . .

ۆی ی یی ۆ ی ی یی . . . . . . . . . . ی ی ۆی یی ۆ یی ی ی

یی ی ی () یی ی ی ی ی ی ی ۆی ی ی 坐ی 坐 ۆ یی یی ی ی ی ی یی یی ۆیی یʿ

ی ی ی ی ی ی ی ی ی 15/ی 18ی1993ی 15 ی ۆ ۆی ی 15 15 ۆ ی یی 坐ی ی ی یی یی ی ی ی ییی ی یی ۆ ی ی ی ی ی ۆی. . . .

ی یۆ یی ۆی ی ی ۆ ی ی ی ی ی ۆ ی ۆی ی ی ی ی ی ی ۆ ی یی ی ی ی ۆ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی یی یی ی ۆی ی

rawa20@maktoob. com