јۆێی ڵی ییی ە ەەە ... ێەڤ

 

ۆߪۆ. 28/6 2005 ەۆی ێ ە ڵەی ە یەیە ە ەڵ ۆەی ی ی (25. 6. 2005) ی ە ەێ ڵی ێەی ۆ ییی ە ەی ە эێەی ێ ی ەێەە ۆی ە ە ەەی ە. یی ی ەی ە ی ەۆیەیی ە ڵەی ۆیی ۆەی ەی ە ەەەە ۆەی ەی ێ ە.

ی ەەی ییی یەێیی ییی ی ە یەیەی ەѐێڕ ڵی ەە. ە ەی ە ەی ە ە ە. ە ۆیی ە ەсیی ە ە ەێ ە ە ە. ە ەە ەێ ە ییی ەڵەȎێ ە ە ێەی ە ڵەی ڵ ەەەە. ە ێەی ە ە ەڵ ە یەی ەیە ە ەە یی ەی ێەی ی ی ەەەە.

ییی 1

ە ڵەی: ێ ە ە ی ەە ۆ ێێی ی . ۆ ەی ەی ە ە. ە ێ ە ۆ ی ەی ە ە. ۆ ۆ ە ە ە ی ەە ەۆەە ە ەێ ە ێ ی ێʺ ی ی ەێەە. ەی ەѐی ە یۆەیە ە.

ی: ە یییەی ە ەی ەێ ێ. ە ە ە ە ی ۆی ی ەەی ە ێە ی ە یی ە ڕی ەی ە ە ەێ ە ە ی ۆ ی ەە.

یەە: ە ە ڵەی ە ەڵ ەەی ێی یی یەێیی ییی یەە ەەیە ۆەی ێەѐەیی ۆ ێی ەەۆ ەی ەی . ەی ە ڵەی ێی ەڵێ: . ە ەی ێە ۆ ێی ەەۆ ە. ەڵ ۆ ێێی ی .

ییی 2

ە ڵەی: ەە ێ یەی یی ە ێ ە ێەیەی ȍەӁێ. ە ە ەی ی ۆە ی. ە ەەی ی ەە ییە ە ەەی ەێ یی . ی ەەەەی ی ەە. ە ە ەەی ە ی ەە یی ی ەیی ۆ ەەە.

ی: ەی ە ێ ەڵەێی یی یە. ە ەڵ ەڵȎی ی یەی ەڵ یۆێیی یی 98%ی ی ە ەڵەێی یی ەەۆی ەێ. ەی ە ی ەۆی ی ەی ەڵەێی یی ەەۆیە ە ە ۆی ەڵȎیی ۆ ییی ی ی ەڵەی یی ەەۆ ەەێ. ەڵ ێ ەی. ەەیی ە ی 50 100ی یە. ەڵ ە ڵێی یە .

یەە: ە ە ڵەی ە ە ەی ەڵȎ ەی ی ە ەی ە ەی ی ۆیەی ی ەی ی. ی ەی ەڵەی ی ە ەی ی ە ی ەەەەێی یە. ەڵ ی ۆەی ەە ۆی ەی ە.

ییی 3

ە ڵەی: ی ەڵەێی ی ە. ە ەڵەە ۆ ەی ە ڵەێ ە ی. ی. ێ ی ώی ە ەڵەە . ەە ە ەڵەە ێیی ەەە ە ە ە ەڵەە ێ.

ی: ی ەی ۆ ە ώی ەی ەڵەێی یی ەەۆ. ە ە ێە ە ώی ەی ەڵەێی یی یی ە ώیی .

یەە: ۆ ەێ ەڵەێی یی ی ەێ Ȏی. ە ە ێە ەێ ەڵەێی یی ەەۆ ەێ Ȏی. ەڵەی ێی ە ڵی 1991ەە ەیەێ ی ێ ە ە ێەیە ەۆی یی ی ە ە ەێ. ەڵ ێڕی ەە ەڕۆ ی ەی ەە ەیەی ێەی یی یی ە ێ. ە ی. ی ێ ی ێ. ەە یییە. ە ەە ەی .

ییی 4

ە ڵەی: ەە ەۆی ێی ەۆ یە ە ۆ ەی ێیە ەی ە ی ەی ێە ەە ی ە ەڵ ۆ.

ی: ە ڵەی ێ ە ەی ێی یەەی ۆیی . ەە ەە ەەە ێی ێ ە. ە یی ەە ەێی ە ێ ە یی ۆیی ەێ. ێ ە ەی ەێ.

یەە: ە ە ڵەی یێی ەە ە ەڵ ۆەێی ώی ە ەی ەڵەێی یی ەەۆ ەیێ یی ە ی ەѐەی ەێی یەی ۆ ەی ەڵەی یی ەە.

ییی 5

 ە ڵەی: ەڵێ. ە ەی ە. ەیی ە ەەڵی ە. ۆیی ە ەی ۆ ەەۆیی ێ.

ی: ە ی ەۆی ە 17. 4. 2005 ە یەیە ە ەڵ ەڵی ەەڤیۆی یە ی ە ەەۆیی ی: ی ێ ە یی ەۆیی ێ ە یە یە ە ە ی ێێ. ەی ە ە ە ە ەی ێەی ێێی ی یە. ە ە ە ەی ێ ە ی .

یەە: ە ە ڵەی ی ۆی ە ی ەۆی ە ی . ە ەۆەەی ەڵەێی یی ەەۆی ەێ.

ییی 6

ە ڵەی: ەەی ێی ی یی ە ە. ەڵ ێ ە ەەە ە ی ە ی ەێ ی ەیی ەی ە. ی ە ی ە ێێ ە ی ۆەە ێ ێ ی یی ە.

ی: ەڵە ەی ی ی ە ەە ە یی ەڕەیی ی ە ەە. ەی یە یە ە ی ی ەەەیە یی ەی ە یی ۆەی ۆی ی ەێ ی ەێ. ەڵ ێ یی ی ەێ. ەە ەی ۆەڵەی ی ی یی ە ی ی ەەەیە ە یەی ەی. ە ییەە ە ێ ی. ەی.

یەە: ی یەەی ە ڵەی ۆی یەێیی ییی ە ە ی ی یێ ە ەی ە ەەی ەێ ێ ەێ ە ەە ەی ی ی ەەەێ. ی ێەێ ە ی یە. ە ڵەی ە ێەی ەی ەە ە ەە ەۆی ێ ێەی ی ە ە ە ە یییەی ە ە ەەە.

ە ڵەی ە ەی ۆی ێڕێییەی ەە ەە ە ە ەی ی ی ەۆ یەی ە ە ەەی ە ەی ەی ەێ. ەی ە ە ەۆ یەی ی ی ڵێ: . ەэە ێ ە ە ەۆی ێ. ێە ە ێی ی ۆ ە ەڵە ەی یۆیی ۆ . ەڵ ێە ە ی ۆ ی ی ێ ە. یە ێ ە ەەە ێ ەیەێ.

ییی 7

ە ڵەی: ێ یە ێە ە ی ەی. ەڵ ی ە ێە ە. ی ڵی ە . ۆێ. ێە یی ەەیە. یی ی ەی ێیەی ەڵەە ۆ ێەی ە یەی یییە. یەی ێ ێ ʐییی ە. ە ەڵەە ەەیەی ە ە. ێە ی ەیە ەێ ە ێ.

ی: ە ی ەڵȎ ەێ. ەڵ ی ی یە ە ێ ە ی ی ەڕێە ە. ە ی 20 یۆ ی ی ە ڵەی ە ەی یێ ە ی ی ێ ێ ەێ. ە ەەی ی ەە یە ێەی ی یە ەە یی ێ ێʺ ەی ە ێ ەی یێی ە ێیە.

ە ی ە ێ ەەە ە ی ی ەەەیە ی ی ە ە ێ یە. ە ی ی ەی یە. ە ی ەێێی ی یی. ۆۆۆی یە ەۆیەیی ە ڵەی ە ە ە ەی ە ە ەەەە.

 یەە: ی ەیەێ ێە ەی یەێیی ە ە ی یە. ەی ەڵێ: 20 25 ڵی یە ێ ییە ێ ێە ەی یەێیی ە. ی یەی یی ۆەیڤی ی ۆ یە ێ ώی ی ە .

ە ە ڵەی ە ەی ۆی. ە 20 یۆ ەڵێ: . ێە ە ە ی ۆ ȍ ە ۆەی ە. ە ە ۆ ۆێ ێە ە ی ە ەە یە. ە ە ۆەە ڵ ە ەۆیەیی ۆ ەێ ەی یۆیی ۆ ەێ.

***

ییی ە ڵەی ە یەیە ە ەڵ ۆەی ی ی ە . ەڵ ێە ەڵی ۆی ە ۆڵ ەەەە ەەی ێە ۆ ێی ەەە.

ەێی ەەە ە ەەی ە ڵەی ە ێەی ۆی ە ە ی ە ەۆی ێ. ەڵ ۆڤێی ە ڵێ ە ۆ ەی 58 ڵ ی ە ێەی ەەەی. ۆ ییەی ێ ەی ە. ەѐی ێ ێە ەۆی .

www. nefel. com