ێ ی ی یۆ ... یی

 

  ی ی یی یی ی ی ǐی ۆ ی ۆی ی ی ۆیی ی ۆی ی ۆ یی ی ی یی یۆ ۆ Ґی ییی ی ی ی ی ی یی ی ی . . . . ی ۆیی ۆ یی یی ی 坐 یی ȁی یی ی ی ی ۆԐییی ی ی ی ی ی ȁی یی ی ی ی ی ی ی یۆی ی یی ی یی ǐیی ی ی ی یی یی ی ی ی یی ی ی یی یی ی ی ی ی ی یۆی ۆ ی ی یی ی یۆی ۆ ۆیی ی ی. ی ۆԐی ی ی یی ی یی ی یۆی ی یی ی ی ۆیی ۆی ی یی ۆی یۆ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ۆ ۆ ی ۆ یی ی یی یی ی ییی Ґیی ی ی ی ی ی یۆیی ی ی ۆی ی ی ی ی یۆی یی ی ی یۆ ییی ۆ یی ۆیی ی ی ی ی یۆ ی یی ی ۆ یی ۆی ۆ э ی ی ی (ی یی ی ی 坐 یی ی ی ی ی ی ی ۆیی ) ی ی ی ی ی ی ی.

ی