.. ی . . . Ґ ۆ

 

ی 坐 ѐ یی یی ۆی ی. . ی یی ی ی ۆ ی . . . ی ۆی یی ی ی ی ی یی ۆی ی ی ی. . . .

ی ۆ ی یی . . . . ۆ ی یییی . . .

ۆ ی . . . . . ی ی ی ۆ ی ی ی ی ۆی ۆѐی ی. . . . ی ی ی یی ی ۆ ی ѐی ی ی. . .

ۆ ی ی ی ی ی ی ۆی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ʎیی ی . .

ۆ ی ی ی ی ی ۆ ۆی ۆی یی ی ی ی 坎ی ی ۆی. .

ۆ ی یی 坎ی ѐ ی ۆی ۆی ی ی 坎 یۆ ی یی . .

ѐی с ی ی ۆ یی ی ۆ ی ی ی یی یی ۆ ی ی ی.

ۆ ی ی ی ی ی ۆ ی ۆ ۆ ۆ. . .

ی ی ی ی . . . . . . . ی یی ی ۆ . . . . . . . . . . . ۆ 坁 ی ی . .

Rawa20@maktoob. com