یߐی یی (9) ی ی . ی ۆی یی ێی ی ێ ... ۆ ی

 

ێ / 30-6-2005

یߐی یی (9) ی ی . ی ۆی یی ێی ی ێ. ێ (ی یی) ێی ی یی یߐ ێ: ی ی ی یی ی یی ی یߐێ 坐эی ی ی ǐی ی. ێ ی ۆ ی . یی ی ی ۆ ی یی ی ێ ۆی ی یی ی ǐ .

__ی یߐ ۆی ی ێ ۆ сی ی ѐێی ی ی ی ییی ێێ یی 坿 ی یی ی ی ی ی 坐 ی ێ یێ 坐 ی ی 坁 یی 坐 ی ێ . ڵ 坐 ی ی ی ی یߐ ی ی (ی ۆ ی ی ۆ ی ی ی)

ی ۆ ی ۆ ڵ ی ۆ ێ ڵ ڵی: (ڵی ی ۆ ی ی ی ی ۆ ی. ی :یی ێی ی ی ێ ی ی یߐ ێ.

ڵی یی ێ یی ی ی یی ی یߐ ی ی ی:ی ێ ی ی یی ی ێی ڵ ی ێ ی ۆ یی ی ێ یߐ ی ی یی ی!!