هولندا -دانهاخ

21-6-2005

ئیواره‌یه‌ك پێ ناكه‌نیت.. .. كه ژاڵ ئسماعیل

 

ئیواران.. .. . ی ئه م عومره.. جاوه روانیه

بو دیداری ناموكان

ئه و دوورانه ی.. ..

ده ست به رداری خه ونه كانمان بوون.. .. و

ئاوری بو بیستانی كووله توراوه كان ناده نه وه

.. . مالئاوای كردنه له خور

بیشوازی غه مه

ته داره كی برسه ی دله مردووه كانه

ته نهاییه.. وه كو ده‌ریا كاتی.. ..

نه وره سه كان

كه ناری جیدیلن

باشماوه ی زووانی شیته كان شه پول ده یان سریته وه

خاموشی به ركی شه وه

.. ته نها

ها زه ی شه پول وتریفه ی مان

رووناكی ریبه ره كانه

.. .. .. .

ئیواران.. .. ی ئه م شاره

خه لوه تی جیماوه كانه

یادی ئیوارانیكه

ده وری سفره بر بوو له خوشه ویسستی

بیكه نین و جربه ی شه و

شیعری بوو عاشقه كان ئه یان نووسی

ئیستا بوونه ته سه راب

وه ك.. و

به نجه ره جوله كان

وینه ی جاوه روانی ده كرن

قه له می بیناز.. وینه ی كووله زه نبه قی ناكیشی

ژوانیكی بینازه و

سه فه ر كریانویتی

.. .. .. ..

ئیواران.. .. . ی

ئه م غووربه ته

لانه ی غه مه.. . باوه ش ناكاته وه بو

سه مای كلوه به فره كان

دووكه لی هه ناسه ی غوربه تی بوشیوه ئاسمان

هه ر بیده شتی میركی..

نیرگزی كرتبی

رقی ره و بونی به ره و كه ناریبردووه..

ده ستمان نایگاتی

بیاجوونه وه ی ئه لبوومی عومریكه و

نامیلكه كونه كان

ته نها غه م و ئه سرین..

هاوری و.. شه و جه رهن!!؟؟

.. .. .. ئیواره

شار كپ ئه كا و شه قام چوڵ

نا یه ته نها.. . ئیواره یه ك

دلی بسره وی

یا.. . وینه یه ك بیبكه نی

یا.. . سه رنجی تیكه ل

نیكای حه زی ببی