بەنازکوێستانی

 

 

 

 
 

ذنان و ناوي ليستةكان و..؟ بةناز كويَستاني

كاميان ناهؤشيارن حزبةكان يان هاولاَتيان..؟ بةناز كويَستاني

دةنط بدةين بةكيَ..؟ بةناز كويَستاني

هةلَبذاردني سةرؤكي حكومةت ليَرةو لةويَ ... بةناز كويَستاني

كام طةندةلَي ئيداري . كيَ لائةبةن و  كيَ دائةنيَن؟ بةناز كويَستان

سةفةر بةنيَو بةفردا ..... بةناز كويَستاني

كؤنطرةي طشتي رؤذنامةنووسان ضي ليَ بةرهةم هات؟؟ ... بةناز كويَستاني

دوا ويَستطة ....  بةناز كويَستاني

بەناز کوێستانی خاتو ساردین دەدوێنێ