فیلمی کوردی "بیره وه ریه کانی ئه سبه ره شه که " نوی ترین فیلمی شه هرام عه لیدی که به رهه می ئیران وه تورکیه له سالی 2015 له ناو 9 فیلمی سه ره کی پیشبرکی فیستیوالی ئیستانبول دایه.

له به شی نیو ده ولتی فیستیوالی فیلمی ئیستانبول، فیلمی "بیره وه ریه کانی ئه سبه ره شه که" وه کو فیلمیکی کوردی له پیشبرکی دایه له نیوی فیلمی ولاتانی ئه مریکا، فه رانسا، ئالمانیا، چین، بیلژیک، ئه تیوپی، فه نلاند، ئه نگه لیز، تورکیا و ئیسپانیا.

ئه م هه لبژاردانه براوه و ریزلی نراوی فیستیواله کانی کان، لوکارنو، روتردام، وه نکوویر، بوسان و پکن دایه

وه به وته ی پسپوران و رخنه گران سینه ما . هه لسه نگاندنی ئه م فیلمانه بو فیلمی هه لبژارده زور ئاسان نیه .

"بیره وه ریه کانی ئه سبه ره شه که " نوی ترین به رهمی شه هرام عه لیدی باس له چیروکی به رخوه دانی نه ته وه ی کورد له باکور ده کات بو پاراستنی زمانی دایکی .

له ناو ئه کته رکانی به ناو بانگی ئه م فیلمه "باراک توزون ئاتاچ" وه هه روه ها "ویلدان ئاتاسور" ئه کته ری فیلمه کانی تورکی "ئیزل" و "شه وال سام" ئه ستیره ی موسیقا و سینه مای تورکیا وه هه ر وه ها موسیقاری ناوداری کورد "تارا جاف" له م فیلمه ده وریان بینیوه .

جی ئاماژه یه موسیقاری ناو داری کورد "که یهان که لهور" موسیقای بو ئه م فیلمه داناوه.

نوهومین خولی فیستیوالی فیلمی ئیستانبول له ۱۷ فیوریه ده س پی ده کات تا 28 فیوریه به ریوه ده چی .

هه ر وه ها فیلمی سینه مایی "سرته له گه ل با" به رهه می تری شه هرام عه لیدی له سالی 2009براوه ی 3 خه لات له فیستیوالی کان و 18 خه لاتی نیو دولتی له به ره هینانی وه زاره تی روشنبیری هه ریمی کوردستان بوو.