تۆ مەمی مەمکی منی وا زینی ئەسپی زینمی

تۆ وشەی پاکی منی گەر چڕژی شوشەی ژینمی

تا غەزەل ئاسودەیە تۆ هەر ڕەدیفی چاوەکەم

تۆ فعولی فاعیلاتی بۆ قەڵەم پەرژینمی

هەستی مەستی و بوت پەرەستیم دێتەدەر تا دێتەدەر

تۆ خەیاڵی بێ بڕانی، تۆ بزەی نێو ژینمی

سەیرەتا یادی نیگاهێکت بکەم شێواە دڵ

تۆ کەماڵی نێو خەیاڵی ئەسپەکەی بەفرینمی

تا گوڵێ ژاکا دڵی ژاکا پڕی ئەسرین و غەم

تۆ گوڵی تازەکراوەی فەسڵی نێو هاوینمی

سەیرە پەروانەم لەسوچت هەڵ فڕینم گرتەبەر

تۆ کەشەمعی ئاگرینی، ئاوری پڕ تینمی

تا هەور گرمەی نەخاتە دڵمەوە تۆ هەر مەڕۆ

تۆ بەهانەی بۆگرینی ئاسمانی شینمی

تازەدوای زستانی ئەم ساڵ کوا بەهارم دێتەبەر؟

تۆ کەبەفری سەر سەهۆڵی کوێرەڕێی سەردینمی.

 

ژاکا