پێشینان فهرموویانه‌‌ دار کرمی لهخۆ نهبێت تهمهنی ههزار ساڵه، ئهگهر سهرنجێک لهمێژووی چهندان ساڵهی ڕابردووی گشت شۆڕهش و ڕاپهڕین و بهرخودانهکان و سهرههڵدانی بزووتنهوهی کوردایهتی بدهین، ئهو ڕاستی یهبهرجهستهدهبێت، ههر کاتێک داگیرکهران و دوژمنانی کوردو کوردستان، ئهگهر بهچهک و هێز توانای کهپکردن و خامۆشکردنی شۆڕهش و بزووتنهوهی کوردایهتیان نهبووبێت، ئهوهبیریان لهدووبهرهکی ناوخۆی هێزو لایهنهسیاسی یهکانیان کردۆتهوه، هێزو لایهنهسیاسی یهکان و بازرگانانی شهڕو کهسهکاسهلێس و مشهخۆرو بهرژهوهندخوازهکان، لهپێناوی       بهرژهوهندی ‌‌ تایبهتی خۆیان و مانهوهیان لهدهستهڵات، بهبێ ڕهچاوکردنی بهرژهوهندیهنیشتیمانییهکان سڵیان لههیچ جۆرهخیانهتێک نهکردۆتهوه، (31 )ی ئاب یهکێکه لهو رۆژهڕهش و پڕ لهشهرمهزاریهکانی بزووتنهوهی کوردایهتی، دیارهمن ههرگیز لهگهل ههڵدانهوهی قهتماغهی برینهکۆنهکان نیم، ههمیشه لهگهل ئاشتی و تهبایی و یهکههڵویستی و یهکڕیزی کوردو هێزو لایهنهسیاسی یهکان و پێکهوهژیانی گهلانی کوردستانم، ئایا دوای 20 ساڵ لهو خیانهتهنیشتمانیه کوردهیچ پهند و ئهزموونیکی لێ وهرگرتووه‌‌؟هیچ دام و دهزگای راگهیاندن و ئهکادیمی توێژینهوهیان لهو بارهیهوه‌‌   ئهنجامداوه؟!

ئهوهی ههستی پێدهکرێت هیزو لایهنهسیاسیهکان و کهسایهتیهکان و مێژوونوسان بێ دهنگیان ههڵبژاردووه، لهبواری پهروهردهو پێگهیاندن فهرمۆشکراوه، بههۆکاری بێکاری و برسیکردنی هاونیشتمنایان ئهو خیانهتهلههزرو     ئهندێشهی نهوهی نوێ سڕاوهتهوه، لهجیاتی بهدامهزراوهکردنی دام و دهزگا فهرمیهکان، کودهتا بهسهر پهلهمان کرا و   پهرلهمان بۆ ماوهیهکی درێژهپهکخراوه، هاونیشتمانان بهبهرنامهو پیلانێکی داڕێژراو برسی کراون، بهدیدو تێڕوانینی ئێوهئهمهش شێوازێکی تره نیه لهخیانهت؟ ئهوهجاریکی تر ئهو مێژووهڕهشه پڕ لهشهرمهزاریه لهپارچهیهکی تری نیشتمان دووبارهدهبێتهوه، ئهو سهرکهوتنهمهزنهی که لهرۆژئاوای کوردستان بهخوێنی شهرڤانان هاتهئاراوهو داری ئازادی بهخوێن ئاودرا، ئهوه بهخیانهتێکی تری هاوشێوهی 31ی ئاب ووشک دهکرێت، ئایا خیانهتکارانی ئهوێ، وهک ئهوانهی لای خۆمان شانازی بهو رۆژهڕهشهدهکهن؟ یاخود ئارقهی شهرمهزای دهسڕن؟! چونکه نوسین وچهندان لێدوان و ههڤپهیڤینی ههندێک لهبهرپرسان و ئهندامانی بهشداربووی 31ی ئاب لهمهڕ ئهو کارهساته خیانهتکارییه، کهبهرۆژێکی مێژوویی و پڕشنگدار ئاماژهی پێدهدهن، جێگای نیگهرانیه، چونکه‌‌ئێمهی خهباتگێرانی دوێنێ تهمهنی لاویهتی خۆمان بهکوردو کوردستان بهخشی، کهچی دوای ئازادکردنی بهشێک لهخاکی پیرۆزی کوردستان ئاوارهو سهرگهردان بووین، بۆیهڕووی دهممان لهو کهسانهیهکهشانازی بهو مێژووه تاڵهدهکهن، باسی پاراستنی دهستکهوتهکان دهکهن، چۆن پاراستنێک و کام بهرژهوهندی؟!! لهدهستدان و بێسهروشوێنکردنی ههزاران ڕۆڵهی نیشتیمان یاخود تاڵانکردن و ئاوارهو سهرگهردانکردنی ههزاران خانهواده!! کههیچ کات لههزرو    ئهندێشهی نهتهوهکهمان لهیاد ناچێ، بهڵام دوای   چهندان ساڵ لهو خیانهتهنیشتمانی یه، دهیانهوێت بهڕووداوو ڕۆژێکی پیرۆزو مێژووی ئهژمار بکهن، ئهو بیرکردنهوه جهنجاڵۆکیهجگه لهههڵخهڵتاندنی خۆیان و چهواشهکردنی نهوهی نوێ نهبێت، هیچ ماناو شتێکی تر   ناگهیێنێ!! لهجیاتی داوای لێبوردنکردن لهگهل و نیشتمان کهلهبهرگی شۆڕشگێری   خیانهتێکی نیشتمانی گهورهیان ئهنجامدایه، کهلهمێژووی گهلان ئهو جۆرهخیانهته بهدیناکرێت، دوای چهندان ساڵ   لهخهبات و بهرخودان و قوربانیدان بۆ ڕزگارکردنی خاکی پیرۆزی کوردستان بۆ سڕینهوهی ئاسهواری خاکی سوتماککراوی ئهنفال و کیمیاباران بۆ هێنانهدی ئامانج و ئاواتی پیرۆزی شههیدان بۆ   دهستهبهرکردنی مافهڕهواکانی گهلهستهمدیدهکهمان، بهدیهێنانی ئاواتی   لهمێژینهی گهلهکهمان ههڵبژاردنی یهکهمین نوێنهری ههڵبژێردراوی گهل بۆ   پهرلهمانی کوردستان و پێکهێنانی   یهکهمین کابینهی متمانهپێدراوی کوردستان، دوای   بهدیهێنانی ئهو ئاواتانه، لهدهستدانی ئهو   ههموو قوربانی و شههیدانه، چهند ئهستهمه خهونهکان بهدهستی خۆت زیندهبهچاڵ بکهیت، پهرلهمان و حکومهتی خۆت خاپوور بکهیت و ڕادهستی داگیرکهران بکهیت!! ئایا ئهوهئهو ڕۆژهیه کهشانازی پێوهبکهن!! یاخود ئارهقهی   شهرمهزاری بسڕن و داوای لێ بوردن لهگهل و نیشتمان بکهن؟؟ خیانهتکردن بههۆنینهوهی گوفتارو نوسینی بێ سهروبهر پهردهپۆش ناکرێ، لهجیاتی پۆزش هێنانهوهبۆ کۆمهڵانی خهڵکی کوردستان و قهرهبووکردنهوهی زیان       لێکهوتووان و گێڕانهوهی ئاوارهکان و ئاشکراکردنی چارهنووسی بێ سهروشوێنکراوهکان، شهرمهزاریه بۆ ئهوانهی کهشانازی بهو ڕۆژهڕهشه دهکهن، ئێمهی خهباتگێرانی دوێنێ و ئێستاو ئایندهی کوردستان، ئهو کارهسات و ڕووداوهمان بهمێژوو سپاردووهو مێژووش بهزهیی بههیچ کهس و ڕێکخراوو پارتێک ناکات، کهخیانهتی نیشتمانیان ئهنجام دابێت، بۆیه چاوهڕێی دادگای گهل بکهن. .

                                               م. عهونی خۆشناو