رۆڵەی شیرینم، جگەر گۆشەکەم

کۆڵەکەی ژینم، زەبەن هۆشەکەم

پشتوپەناکەم

تاکە هیواکەم

مژارم لێڵە، بازە بەرزەکەم

بەجێم مەهێڵە باڵوگورزەکەم

منی کوردستان

منی مەردستان

نەکەی بە تێشوی مرۆڤخۆرەکان

بە پای پلانی سەگەل بۆرەکان

نە پەرتەوازی !

نە پارچەخوازی!

***

بەڵێ دایەخان، منی هەڵۆی تۆ

بەرز هەڵفڕیم لە مەڵبەنی خۆ

نزم چومە خوار

لەئەم شاروشار

ئەی نائومێدی، رەنجی بێوەری !

ئەی نیشتمانم گەنجی گەوهەری

وەی ئاوارەبون!

بێ بەرنامەچون!

ئەگەڕێمەوە بۆ ناوباوەشت

ئەژیێنمەوە ئارامیی لەشت

بازەکەی جاران

ئاوێتەی یاران

نەجەنگێ، ئەنجام لەجێدائەمرێ

درەختێ دارە، گوڵ و دڵ بگرێ

مەردستانەکەم

کوردستانەکەم

ئەجەنگم وێنەی برای پێشمەرگە

مەرگ جارێکەو بە مەردی مەرگە

     24/7/2015