هیچ کات ئە وە ندە ی ئێستا بە توورە ی یە وە نە م دیوە، کورد گووتە نی بە ردی فڕێ ئە دا و کە لە ی سە ری خۆی ئە دایە بە ر، دە می تە تە ڵە ی ئە کرد ووشە کانی بە پچڕاوی دە ر ئە پە ڕاند، هە ر ڕستە یە و دە یان چیرۆك بوون، سە راپای ژیانی هە ر زە کارێك کە وا بە درێژای ئە و ژیانە ی لە ڕابردوودا تێیدا ژیابوو، پڕی بوون لە ڕووداو، کارە ساتی سە یروسە مە رە، زۆر جار بە دە م قاوە خواردنە وە چیرۆکی ئیختیالاتی ناوشاری بۆ ئە گێڕامە وە، هە ندێك جار نە ر مە، پێکە نینێك و هە ندێك جاریش قاقای ئە کێشا، زۆرجارانیش بە دە م هە ناسە یە کی ساردە وە، ئە یگووت،

کاکە خۆ ئێمە لە هە رزە کارێك زیاتر نە بووین بڕوات بێت هیچمان نە ئە زانی، ئە گە ر بیان گووتبا بڕۆن باوك و دایکتان بکوژن، ئە وا بێ دوو دڵی ئە مان کوشتن، بێ سڵە مینە وە هە رواش بووین، چونکە بە ڕاستی بڕوامان وابوو کە کۆمە ڵە هە موو جیهان ئە گۆڕێت،

بە پێکە نینێکی گاڵتە جاری یە وە، بە کاریان هێناین .

لە گە ڵ هە موو ووشە یە ك دا سە رنجە کانم وورد ئە کردە وە هە موو لاشە م بوونە چاو گوێچکە وە ك ئە وە ی لە دە ستم بچێ و نە توانم جارێکی تر ئە و دیمە نانە ببینمە وە، لە هە مان کاتدا هە موو ئە و چیرۆکە ڕاستی یانە ی بۆی گێڕابوومە وە، بە بە ر چاوما گوزە ریان ئە کرد و لە مێشك و هۆشمدا بە دە یان جار دووبارە و چە ند بارە م ئە کردنە وە،

هۆش و هە ستم سینارێۆی گێڕانە وە کانی ئە نوسین و هە ر لە و کاتە ش دا کاری دە رهێنانیم بۆیان ئە کرد، نیشاندانی فلمێکی ڕاستی، لە و ڕوداوانە ی کە بە ر لە چە ندان ساڵ ڕوویانداو، ئێستاش کە سانی بوودە ڵە و هیچ لە باراندانە بوو خۆیانی پێوە بائە دە ن و کردویانە تە ڕۆژی خۆیان .

لە ڕاستیش دا هە رڕۆژی خۆیانە، بە دە یان و بگرە بە سە دانی وە ك ئە م هاوڕێ یە م خۆیان کردە قوربانی کورسی و بانکە دۆلاری یە کانی ئە و براگە ورە دزو جە ردانە، ئە وانە ی ئێستا ئە مڕۆیان لە ڕیسواڕیسواترکردووە .

لە گە ڵ هە موو ووشە یە ك دا ئە مە وێت تف بارانی ئە و بۆرە پیاوانە بکە م زۆر حە زئە کە م ئە وانیش بە مە رە دی دارودە ستە کە ی صدام بچن و هە زارویە ك بە ردیان لە دوابهاوێژین و بڵێن بڕۆن ئاوە و ئاوچن و نە گە ڕێنە وە، بە ڵام کێشە کە لە گە مژە ی و تێنە گە یشتووی ئە م کۆمە ڵگایە یە، دڵنیام وە ك چۆن دوای دکتاتۆرە کە ئە م فرعە و نانە یان دروست کردوو، کردیانن بە کە ڵە گا بە سە ر خۆیانە وە، هە رئاواش دوای ئە م فرعە و نانە فرعە و نی تر لە دایك ئە بن، بڕوام نیە هیچ کات ئە م دە ڤە رە لە م جۆرە فرعە و نانە ی لێببڕێت .

زۆر جاران گوێمان لە وە ئە بێت ئە ڵێن بە ختت چاك بێت، یان ڕۆژانی داهاتوو باشترن لە ڕابردوو، بڕوام وایە هە موو ئە وانە لە درۆیە کی شاخ دار زیاتر هیچی تر نین، من بە زە یم بە حاڵی خۆم دانایە تە وە، هە موو ئازارە کانی خۆمم لە بیر کرد کاتێ چە ندان چیرۆکی شە هاب کە ریمی هاوڕێم و سهامی کادرم بیست، ئە م دوو پیاوە دە گمە نە بۆمن بوونە هە مبانی یە ك وە ك هە مبانە بۆرینە کە ی هە ژار، بە هە زاران ووشە ی جۆراوجۆریان تێدابوو، پڕاوپڕ لە ماناو لێکدانە وە، پڕاوپڕ لە باس و مێژوو، پڕاوپڕ لە رق و کینە و خۆشە ویستی، پڕاوپڕ لە بێتاوانی و بە دبە ختی و گە مژە بوون، پڕاوپڕ لە زۆرداری و خوێن ڕشتن و کۆیلە بوون، پڕاوپڕ لە و ڕووداوانە ی کە دە گمە نن و تائێستاش لە هیچ ئاگردانێكدا ئە م چیرۆکانە نە گێڕداونە تە وە، جۆرە چیرۆکێك کە ئە مان باتە وە سە ردە می زێڕین ئە و سە ردە مە ی هە موو شتێ ماناداربوو جگە لە شۆڕش نە بێت، کە ئێستا ماناکە ی و ناوە ڕۆکە کە ی ئە زانین .

پڕاوپڕلە و فرمێسکانە ی کە ئە مڕۆکە ئە ڕژێن و ئە و هە نسك هە ڵکێشانە ی لە دوای نە گە ڕانە وە یان بووینە تە دە روێش، زە مە نێکی سە یرە هە موو شتێك پێچە وانە بۆتە وە، هیچ شتێك وە ك خۆی نە ماوە، بە تە واوە تی گٶڕاوین، خۆمان خۆمان ناناسینە وە و وە ك ئە وە وایە هە مووان خۆمان وون کردبێت، لە ڕاستیش دا وون بووین لە نێو ئە و هە موو خائین و خۆفرۆش و جاش و سە گ و سە گ باوکانە ی کە بوونە تە ماستاوچی و کۆیلە ی فیرعە و نە کانی کورد .

زۆر جار هە وڵ ئە دە م ئە م چیرۆکانە ی لە دە می هاوڕێ کە مە وە بیستوومن لە بیرخۆمیان ببە مە وە، بە ڵام ناتوانم بە تایبە ت لە و کاتە ی کە لە هزری مندا بوونە تە فلمێکی سینە مای، هاوڕێکە مم لە بە ر چاوە چۆن جۆنی داوا لە عمرعە رە بی ی هاوڕێ ی ئە کات لە دوای برینداربوونە کە ی کە بیکوژێت، بمکوژە بۆ نامکوژیت، هە ی ترسنۆك بمکوژە و جێم مە هێڵە، بمکوژە هە ی ناپیاوی ترسنۆك، دە یان ووشە ی تری نە شیاوتر، عمر هە رچە ندە هە وڵ ئە دات ناتوانێت ئە م کارە بکات، ئە گە ر چی لوولە ی تفە نگە کە ی ئە خاتە بە رامبە ری وچە ندان جار هە وڵ ئە دات داواکاری شە هاب بە جێ بهێنێت بە ڵام ناتوانێت ، ئە بێت لە و کاتە دا عمر عە رە ب چۆن هە ستێکی هە بووبێت بە رامبە ر بە شە هابی هاوڕێ و هاوسە نگە ری، لە و کاتە ی لە خوێنی خۆیدا ولە بە ردە میا کە وتووە، ئە بێت چ جۆرێك لە بیر کردنە وە لە و چرکە ساتانە ی کە پێناسە ناکرێن بیری کردبێتە وە و چۆن هە وڵی دابێت بڕیار بدات، من ناتوانم پێناسە ی ئە و ساتە بکە م، پێم وایە کە ئاسان نی یە ئە و پێناسە کردنە، بە تایبە ت لە و کاتە ی ئە و دیمە نانە نابێت بە بە شێك لە ژیانت و نابێتە ڕاستی، ئە و ساتانە ی کە مرۆڤ بە شێکە لە هۆش، و بڕیار تێیدا چارە نوس سازە و دە بێتە بە شێك لە مێژوو، کێشە کە ی ئێمە ی کورد لە وە دایە کە ئێمە هیچ کات مێژوو نانوسین، بە پێچە وانە وە بە ردە وام لە سە ر زاری دوژمنە کانمان وە مێژوومان نوسراوە تە وە، کە دیارە ئە م باس کردنانە ش لە و کاتە دا بووە کە ئێمە کراوینە تە نمونە یە ك بۆ درندە ی وبە رە نگاربوونە وە، دوژمنە کانمان و هە ردەم دوژمنە کانمان هە وڵیان داوە بە ناشارستانی وتێك شکاو باسمان بکە ن .

ئە وە ی من ئە مڕۆ ئە یڵێم و سە رنجی ڕاکێشاوم، مێژووی چە ندان سە دە ی بە رلە ئێستا نی یە، بە ڵکو ئە مە چیرۆکی یە کێك لە دە ست وە شاندنە کانی پێشمە رگە کانی، یە کێتی نیشتمانی کوردستانە لە نێو شاری سلێمانی دا و لە حە وزە ووشکە کە لە ساڵانی هە شتاکاندا و بە سە دان شاهیدی ئە م چیرۆکە لە ئێستاش دا لە ژیاندان و بە شێکی زۆریشیان کاربە دە ست و قامچی وە شێن و بڕیاردە ری ئە م نیشتمانە ن، هە ربۆیە هە موو ئە و داستان و ئازایە تی و ئە و مێژووە دوورودرێژە پڕ خوێناوی یە ی کورد بە شێوە یە کی پچڕ پچڕ و بە عە قڵی یە تێکی شوانکارە ی یانە و خێڵە کیانە نوسراوە تە وە و ئە وە ندە ی باسی لە سە رە ك خێڵ و شێخ و بە گلە رو دە رە بە گی کورد کردووە، ئە وە ندە باسی مرۆڤە خۆنە ویستە کانی نە کردووە، هە رئە مە شە وای کردووە، ڕاستی ودروستی ئە مێژوووانە ی لە ڕابردوودا تۆمارکراون، لە زۆرینە یان، بە گوومان بین یان پێمان وابێت کە م و کورتی زۆری هە یە، ئە گە ر هاتباو کورد خۆی مێژووی خۆی نووسیبایە وە، ئە وا بە بێ دوودڵی ئە مان زانی ئە و ساتە وە ختە عمر عە رە ب چ جۆرە بڕیارێك ئە دات سە بارە ت بە شە هاب کە ریمی هاوڕێ ی لە و کاتە ی لە بە ردە میا درێژبووە لە خوێناوی خۆیدا یە تی داوی ئە کات بیکوژێت و جێ ی نە هێڵێت .

ئە گە رچی ئە مە لە چە ندان خولە ك زیاتر نیە، ، ، بە ڵام چ جۆرە چە ند خولە کێك ؟ئە و خولە کانە ی کە لە و کاتە دا ژیان و مردن هاوتە ریب بوون، تە نها یە ك پە نجە کێشانێك وای ئە کرد ئێستا شە هاب لە ژێر گڵدابوایە و مە گە ر تە نها بە ناو، ئە گە ر نا هیچ کات نە م ئە توانی بە دیداری شاد ببم، هە موو ئە و چیرۆکانە شم نە ئە بیستن و نە شم ئە زانی، ئە بێت ئە و کاتە چە ندە سە خت بووبێت، لە ئێستادا لە سیماو چاو گێڕانە وە ی هاوڕێ کە مە وە هە ست بە و ئازارە ئە کە م، ئێستا ئە زانم کە ئە م جۆرە کە ڵە پیاوانە مێژووی یە کێتی یە کە ی ئێمە یان نە خشاند، نە ك ئە وانە ی کە پێ یان وایە یە کێتی کۆمپانی یایە کە و ئێمە و مانان تێیدا کرێکارین و هە رکاتێك بیانە وێت دە رمان ئە کە ن .

زۆر جاران بە شێك لە و یادگاری یە خۆشانە م دێتە وە یاد کە لە مە فرە زە کە ی شە هید حسین جنوبی دا بە یادگاری بۆم ماونە تە وە و بە شێکن لە مێژووی ژیانم بە هە موو چاك و خراپە کانیانە وە، یە کێك لە وشتانە ی کە هیچ کات لە یادی ناکە م، ئە و ووتە پڕ مانایە ی شە هید حسین جنوبی بوو کە بە ردە وام ئە یووت، کاتێك کە کوردستان ڕزگاری ئە بێت خە ڵکانی وادێنە پێش کە لە هە موو ژیانیاندا ئامادە نە بوون هیچ شتێ بۆ کوردبوونیان بکە ن، کورد گووتە نی دە ستیان بە کڵاوە کە ی خۆیانە وە بووە نە بادا با بیبات، بە ڵام کە ترس نە ماو جادە ی قیر بە دە رکە وت، لە هە موومان شۆڕش گێڕتر ئە بن، ئە وان ئە بنە حاکمان و قارە مانی مە یدانە کە، خۆزگە ئە و کات شۆڕش تە نها یە ك کاسکێتی بە ئە ستێرە یە کی سورە وە ئە کردە نیشانە بۆمان، هە تا هە موو کە س بیزانیبا کە ئێمە بە ڕاستی لە پێناوی نە تە وە کە ماندا تێکۆشاوین، من تە نها ئە وە ندە م ئە وێت و هیچی تر .

ئە و کات شە هید حسین هە ستی بە وە ئە کرد کە ڕۆژێك دادێت تێکۆشە رە دێرینە کان پشت گوێ ئە خرێن و کە س حسابیان بۆناکات، بە راستی ئە م تێڕوانین و جۆرە لێکدانە وە ی شە هید حسین پڕاوپڕ بە خۆی بوون و لە ئێستادا بە شێکی زۆر لە پیاوە شۆڕش گێڕو قارە مانە کانی دوێنێ ی تە نگانە، نە ك هە رئاوڕیان لێنادرێتە وە، بە ڵکو لە لایە ن کە سانی نە خوێندە وارو کۆنە جاش و کۆیلە و ماستاو چی یە کانی فیرعە ونە قامچی بە دە ستە کانە وە سە رکردایە تی ئە کرێن و زۆرجاریش هە ربۆ خۆشی و بە پێ ی مە زاجی ڕۆژ لە ڕێكخستن و کۆبوونە وە کاندا سڕدەکرێن و هە ندێك جاریش هە ردە رئە کرێن .

ئە مە لە کاتێکدایە کە ئێمە زۆرینە کان لە ئە وروپا ئە ژین و هیچ پێویستی یە کمان نی یە جگە لە دڵسۆزیمان بە گە ل و نیشتمان و هاوڕێ شە هیدە کانمان، بە ڵام دیارە

فرعە و نە کانی نێویە کێتیش ئە وە ندە ی پێویستیان بە و کۆیلە و ماستاوچی یە هیچ لە باراندانە بوانە یە، ئە وە ندە پێویستیان بە خە ڵك خە م خۆرو نیشتمان پە روە رە کان نی یە، هە رئە مە شە وای کردووە، هە ر جارە و بە بیانوویە ك و بە جۆرێك دە ست بنێن بە ڕوومانە وە وپێمان بڵێن ئێوە یە کێتی نین و بۆتان نی یە باس لە یە کێتی بکە ن وە ك ئە وە ی کە ئە وان خاوە نی دووکان و بازارە کە ی یە کێتی بن، وە یان یە کێتی بوون بە شێك بێت لە و کۆیلە بوونە ی کە ئە مڕۆ لە ناو بازاڕی سیاسی کوردی دا هە ڕاج ئە کرێت و لە بری هە وڵ و تێکۆشان وخە بات کردن لە پێناوی پێش خستنی یە کێتی دا، بە شێك لە کادیرە جێگرە کان، ئە وانە ی تە نانە ت زیادن بە سە ر خۆشیانە وە نە ك بە سە ر یە کێتی و میللە تە وە، مە کینایە کی ماستاویان دراوە تە دە ست و هە رخە ریکی ماستاو ساردکردنە وە و مامە حە مە ی و ڕاپۆرت نوسین و دە نگ تۆمارکردنن، تاهە رنە بێت ڕوویان سپی بێت لە لای ئاغاکانیان و کورسی یە کانیان لێ نە سێنە وە، ئە مە حاڵی ووڵاتێکە کە دڵی ئە و روپایە، ئە بێت حاڵی کوردستان چۆن جٶنی بێت،

کاتێك مرۆڤ ئە بێتە کۆیلە ی بیرێك یان یان تێڕوانینێك یان کە سێك یان هە رشتێکی تر، سیاسی بێت یان ئاینی وە یان کۆمە ڵایە تی، ناتوانێت باس لە ئازادی و ئازادی ڕادە ربڕین بکات، هە رئە مە ش وای کردووە کە وا هیچ جۆرە گۆرانکاری یە ك لە سە ردە ستی ئە و حیزبۆکانە ی باشور بە دی نە یە ت، لە و کاتە ی هیچ یە ك لە وحیزبانە باوە ڕیان بە ئازادی و دە ربڕینی ئازادانە و ماڤە ئازادی یە کان نی یە، بۆ یە میژووی باشوور تە نها دووبارە بوونە وە ی سیستمی سیاسی و ئابوری و کۆمە ڵایە تی پێش خۆیە تی، بە شێوازێکی تر وە هیچ کات هەو ڵ نە دراوە لە پیناو هە ڵتە کاندنی پاشماوە کانی ڕابردوو و بە دیهاتنی جیهانێکی تازە، ئە گە ر لە ڕابردودا حیزبی بە عث وە ك تاکە حیزبی دکتاتۆری دە سە ڵاتی قۆرغ کردبێت ؟ئە والە ئێستادا چە ندان هاوشێوە ی بە عث دە سە ڵاتیان قۆرغ کردووە و چارە نووسی خە ڵکیان گە یاندۆتە ئە م زە مە نە ووە ك پاشماوە ی فە رمان ڕە وای بە عث مامە ڵە لە گە ڵ دە نگە ئازادە کاندا ئە کە ن، هە ربۆیە هاوڕێ شە ل و سە قە تە ماندونە ناسە کە م کە بۆچرکە ساتێکیش لە خە م خۆری و نیشتمان پە روە ری دانە بڕاوە، لە ئە مڕۆدا بە بڕیارێکی قە رە قوشیانە ی یە کێك لە کۆیلە کانی فرعە ونە باڵادە ستە کانی نێو یە کێتی وبە بێ هیچ ڕێزدانانێك تە نانە ت بۆ پە یرە و پرۆگرامی یە کێتی کە پە سندکراوی کۆنگرە بە سە رچووە کە ی سێ یە و بە پێ ی ئە و پە یرە و پرۆگرامە لە دە سە ڵاتی ئە و برادە رە کۆیلە یە دا نی یە شە کری ئاوا بشکێنێت، وهیچ کە سێك لە چالاکی سیاسی و مە دە نیانە دووربخاتە وە، وە نە هیچ جۆرە یاسایە ك هە یە لە م ووڵاتە ی ئە ڵمانیادا بڕیار لە ڕاگرتنی چالاکی سیاسی و مە دە نیانە ی هیچ کە سێك بگرێت بە تایبە ت کە ئە و چالاکیانە دژ نە بێت بە، بە رژە وە ندی گشتی و ماڤی ئازادی کە سانی تر پێشێل نە کات ودژ نە بێت بە بە ندە کانی دە ستووری ئە ڵمانی و ماڤی مرۆڤ .

باش وایە یە کێتی بە خۆی و بە شێك لە و بە رپرسانە ی دابچێتە وە کە هە رهیچ نە بێت ڤێری ئە وە یان بکە ن کە وا شە وانە کاتی پشوویە و بە تایبە ت بۆ ئە و کە سانە ی کە کاردە کە ن، ناکرێت لە کاتە دیاری کراوە کانی پشووداوبە مە ستی یە وە کە س هە راسان بکە ن ولە سە ر ئازادی و ماڤە کانیان کە چی ئە نوسن و چی ئە ڵێن لە تۆڕە کۆمە ڵایە تی و ماڵ پە ڕە کاندا لێپێچینە وە یان لە گە ڵدا بکە ن، هە رنە بێت با ئە و کارانە بکە نە ڕاپۆرت و زانیاری و بیگە یە ننە دە ستی ئاغاکانی خۆیان و تائە وانیش هیچ کات واژوو لە سە ر داواکاری یە کانی ئێمە نە کە ن و داواکاری یە کانمان بخە نە سە بە تە ی خۆڵە کانیانە وە و ئە وە ی پێشیان داوین بابێن لێمان بسە ننە وە، کورد گووتە نی ئە وە ی بە کە ر هێناویانە بابێن بە بارگین بیبە نە وە، ئە توانن لە فە یس بووکیش دا بلۆکمان بکە ن، بە ڵام هیچ کات ناتوانن ئازادی مان لێ زە وت بکە ن یان لێمانی بکڕن، چونکە ئێمە بە پێچە وانە ی ئێوە وە ئە ڵێن،

ئازادی مان وبوونمان بە ندە بە خۆمانە وە وە و ئێمە ئازادین لە وە ی هە ین و لە بیرکردنە وە و بڕیارو هە ڵبژاردن و کلتورو فە رهە نگ و عقیدە ە هتد .

ئێمە و ئێوە دوو جیهانی لە یە کتری جیاوازو دابڕاوین، ئێمە لە خە یاڵ و خە می تاك بە تاکی ئە م کۆمە ڵگایە و بست بە بستی ئە م نیشتمانە ین و لە گە ڵ هە موواندا ئازار ئە کێشین وخە می گە ورە ی ئە و هە موو نە هامە تیانە مان گرتۆتە کۆڵ، لە گە ڵ ئازارە کاندا گریاوین و بۆهە تاهە تایش ئە گرین، ئێوە ش لە خە می دۆلارو ڤێلاو کورسی و قامچی یە کانی دە ستان و کۆیلە و ماستاو چی یە کانتاندان، ئێوە لە خە می ئە وە دان کە س لە م نیشتمانە لە خە وی هە تاهە تای بە ئاگانە یە تە وە، هە ر ڕۆژە و شە ڕێك بکە ن بە تووشی ئە م کۆمە ڵگایە وە تابتوانن هە رخۆتان سیناریۆنوس و هە رخۆشتان دە رهێنە ری هە موو ڕووداوە کان بن ئێوە و بە عث و داعش و سە لە فی یە جنێوفرۆشە کانی سلێمانی و هە ولێرو دهۆك و شارو گوندە کانی کوردستان، دیووی هە مان دراون و هیچ لە هیچتان باشتر و زیاترنین، بۆ نایە ن خۆتان پێناسە بکە ن و بزانن کام لە ئێوە جیاوازی یە کانتان چی یە لە گە ڵ زۆنە کە ی ئە ملادا یان ناوناونیشانی کە سانی بنە ماڵە کانتان بنوسن و بزانن کام لە م دوو بنە ماڵە یە باشترو دە ست ڕۆیشتووترە ئێوە یان ئە وان هە ربۆیە کە س وانە زانێت لە خۆشی دا هاوارئە کات وە یان ئە گرین، هە موان لێم تێدە گە ن جگە لە ومرۆڤانە ی کە هیچ کات نایانە وێت لێم یان لێمان تێبگە ن چونکە لە ناخدا ئازادنە بوون و بە کۆیلە بوونی خۆیان ئازادی بە هە مووان ئە فرۆشنە وە، وائە زانن کۆیلە بوون ئازادی یە .

یە کێك لە کێشە پڕ مە ترسی یە کانی ئێمە تێنە گە یشتنە لە ئازادی، تێنە گە یشتنە لە شۆڕش تێنە گە یشتنە لە ماناکانی شۆڕش و خە بات تێنە گە یشتنە لە سە رکردایە تی کردن و سە رکردە بوون، هە ربۆیە لە چالاکی حە وزە ووشکە کە وە دە ستم پێکرد تا یە ك بە یە کی دروشم و ناوناونیشانە کان لە چیرۆکە تڕاژیدیا گاڵتە ئامێزە کاندا بنوسمە وە، تاوویژدانی خۆم لە بە رامبە ر خۆم و نە تە وە و نیشتمانە کە مدا ئاسوودە بکە م، ئە مە ی لێرە دا یە یڵێم دڵۆپێکە لە دە ریایە ك ووشە یە کە لە کتێبێکی گە ورە ی ژیاندا، کە زۆرینە ی ئە م چیرۆکانە ی کە لە ڕۆژگارەکانی ژیانی ئە م نە تە وە یە ڕوویان داوە جارێکی تر ئە نفال کراون و خراونە تە ژێرگڵە وە، بە هە زاران هە زار نهێنی سە یرو سە مە رە و جۆراوجۆر، ئە و نهێنی یە ی هە موو ئە و ڕاستی یانە ئاشکرا ئە کات کە وا بڵێین ئە و ڕۆژانە ی ئە مڕۆیان ڕیسواکرد .