دیاره‌ دڵی مروَڤ جگه‌ له‌وه‌ ی كه‌وه‌ك daenamoeداینه‌موی كاركردنی جه‌ سته‌ ی مروفه‌ تا ئه‌ و روزه‌ ی كه‌ واده‌ ی دیاری كراوی دێت، ، هه‌روه‌ ها ڵی ئه‌ وه‌ شدا دڵی ئێمه‌ ی مروَڤ ئیشق سوزوی بوَ چه‌ ندین بواری دیكه‌ ی
ژیان به‌ رجه‌ سته‌ ده‌ كات. وه‌ ك:-ئیشقی نیشتمان ئیشقی یكتركردن. ئیشقی خوَیندن وبیشكه‌ وتن. . .
. . . هتد ئتر له‌ خوَبدا هه‌ ڵبه‌ ته‌ له‌ چوارچێوه‌ ی ئیشقدا ده‌توانَی كومه‌ َلگایه‌ كی ته‌ ند روست بَو نیادنی به‌ شادی له‌ نیشتمانی خَویدا ژیان بكات. .
به‌َلام كومه‌ ڵگای ئێمه‌ تائێِستا نه‌ خێر!! جونكه‌ ئشقه‌ كانی ئێمه‌ جیاوازه‌ بَوبه‌ له‌ كومه‌ ڵگایه‌ كی ناته‌ ندر وست دا ده‌ ژین چونكه‌ به‌ زَور ی ئیشقی چه‌ ك و، ،  سیاره‌ ی جام ڕه‌ ش و، ، تزبیحاتی قزوانی 1متری و. . . هتد. گه‌ واهی راستی ئه‌ م بَوچونه‌ ی ئێمه‌ ش ئه‌ م زیانه‌ پڕجه‌ نجاڵه‌ ی ئه‌ مڕوَمانو بیموابی گه‌ ر وابڕوا ڕوَِژێك دێت شه‌ و و ڕوَژ له‌ یه‌ ك جوداناكه‌ ینه‌ وه‌