لێم ئەپرسیت. . ؟؟!

بێتاقەت نەبوویت ؟؟

هەمیشە تەنهایت ؟؟

چاووت کز کردووە بەرەو ئاسۆ

لە پانتایی دەریای شینی بەرین . . ؟؟

لەدوور ئە ڕووانی. . . ؟؟

تێرت نەخوارد . . ؟؟

ئەم هەموو خەیاڵ و تەنهاییە نەبڕایەوە. . ؟؟

      ***

 - نا. . نا . . گیانە ئەی نازانیت  ؟؟

تامەزرۆی بینینی، هەردوو دەریایەکەتە

منی نوقم و سەرگەردان و وێڵکردووە

پەناو هانام بۆ :

      خەیاڵ و تەنهایی بردووە. . . ؟؟١