نەکەی. . نەکەی. .

هەرگیزاو هەرگیز . .

بەبیرتا بێت و

سوسەیەک دڵە ڕاوکێ

بتگرێ و وابزانیت. . ؟

هەست و هۆشم . .

بیرو هزرم . .

بەجارێ . . بە ئێجگاری. .

       تۆی لە دەست دابێت. . ؟

نا . . نا . . نا. . .

تۆ ڕووانگەی بیرو هۆ شمیت . .

تاکە سەر چاوەی . .

ئاوات وئایندەی منی . .

نە پیری، نە زەهایمیر. .

ونە نەداری ئەمڕۆ. ش. ؟!!

ڕێی بە فەرامۆش کردنت، نەگرتووە و ناگرێ .

٢٠١٦