بەینی خۆمانە . .

وەرە لەگەڵ تۆمە . .

ئەمرۆ هەشتی مانگە. .

ڕۆژی نیوەکەی ترتە . .

               رۆژی هەرە دڵسۆزو. .

               هاوسەری ژینتە . .

               بەهەشتی ژین و . .

               بێبڕانەوەی ژینە. .

               نەکۆیلەتە و خزمەتکار. .

               خوڵ‌قینەرە و بە خشندەیە.

               نەکەی :-

               دۆعا ئاسا بەرد باران و. .

               بێبەها ڕسوا کەیت. .

              پاداشتەکەی چوون شەنگال،

               زەهری مار وژەقنە مووت، . .

               نۆشینە . . . ؟؟؟؟!!.