Off Canvas sidebar is empty
کوردستان - هۆڵەندا +9647707681313 +31619651691 kurdistannet@hotmail.com
Menu
{loadmoduleid ? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string:? string: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?}

… كورد و سةربازيي زؤرةمليَي عيراق ... عيماد عةلي

Pin It

لة سةرةتاي دامةزراندني دةولَةتي عيَراقدا، ديسان كورد بوو لةبةر هةست بةكةمي خؤي و  زالَبوني هةستي نامؤيي لة ولآتيَكدا كة لة ناخي خؤيدا يةكلابوو كة هي ئةو نية، وةك دةستثيَشخةر و بؤ سةلماندني عيراقيبوني خؤي،بةردي بناغةي دامةزراندني سؤثاي عيراقي دانا و بة فةوجٍيَكي عةسكةري بة ناوي موساي كازمةوة و بة فةرماندةييكورديَك بة ناوي جةعفةر عةسكةري و بةدةستي خؤمان ئةو خيَو و ملَؤزمةمان بؤ نةتةوةكةمان هيَنايةبةر و لةجياتي ثاريَزةري سةرجةم ضين و تويَذةكاني طةلاني عيراق بيَت، بوو بة ماري حةوت سةر و بة ناوي بنةماكاني ثاراستني دةولَةتةوة، هيض كاريَكي خراث نةما تاوةكو بةكارهيَناني كيمياوي و ئةنفالكردني طةليَكي بيَ دةرةتانيشي هاتبيَة سةر،بة سةرماندا نةهيَنيَت. ئةمرٍؤش بة ثاساوي زؤرةوة، لة ثيَشةوةياندا بيرو بؤضوني رةطةزثةرستيةوة،ئةمجارة خةلَكانيَكي عةرةبي بةنهيَني نةتةوة ثةرستي توندرٍةو،  دةيانةويَت ئةو ميَذووة دووبارة بكةنةوة،كة خؤمان بةدةستي خؤمان خولَقاندمان و، هيَزطةليَك بةبير وعةقيدةي رةطةزثةرستي و توندرٍةوي و دةمارطيري بةناوي عةقيدةي عةسكةري سوثاي دةولَةت دووبارة دروست بكةن، كة تا ئةمرٍؤ جطة لة نةهامةتي و مالَويَراني بةسةر سةرجةم عيراقيةكاندا، هيض بةرطريةكي لةبستيَكي ئةم دةولَةتة لة بةرامبةر هيض دوذمنيَكي راستةقينة نةكردووة و هةميشة داردةستي دةسةلآتداراني بةغدا بووة بؤ سةثاندني بير و بؤضون و عةقيدة و سياسةت و حزبايتيةوة، ئةوةي ناوي عةقيدةي عةسكةري بيَت لةم سوثايةدا نةبووة و هةموو فكرو بيريَكي تةسكبينانةي دةسةلآتداران و لة روانطةي فكري دةمارطيري و رةطةزثةرستي و حزبيةوة لةم سوثايةدا رةنطي داوةتةوة.

ئةمرٍؤش دةسةلآتداراني عيراق بة ناو و ناونيشان و ثاساوي ديكةوة، دةيانةويَت سوثايةكي لةو جؤرة و بةلَكو خراثتريش بةبةرضاوي ئيَمةوة بسةثثيَنن و سةرةتايةكي خةتةرناكي تر لة عيراقدا دةست ثيَبكةن.

ئةوةي جيَطةي سةرسورٍمانة تا ئيَستا نويَنةراني كورد و حزبة كوردستانيةكان ئةوةندة سةرقالَي كيَبركيَ و شةرٍة قوضان و ململانيَي نابةجيَي نيَوان خؤيانن لة كوردستاندا و مةيدانةكةيانبؤ تةراتيَني هيَزة توندرٍةوة رةطةزثةرست و دةمارطيرة نةتةوةثةرست و ثان نةتةوةيية عيراقيةكان فةراهةم كردووة بؤ ئةوةي مةرامي خؤيان لة دامةزراندني سوثايةكي زؤرةمليَ بهيَننة دي، هيض هةلَويِستيَكي جددي و راستودروستمان لة هيض هيَزيَكي مةدةني عيراقي بيَت يان ئةوانةي بةناو كوردستاني نةبيني ئةو ميَذووة خويَناوية  بيَننة يادي ئةوانةي ريَكخستني عيراق بة بنياتناني سوثاوة بةستؤتةوة و نيازيان واية ثرؤذة ياساي سةربازيي زؤرة مليَي بيَ قةيد و شةرت و مةرجي هيض لايةك لة ثةرلةماني عيراق تيَثةرٍيَنن.

ئةوةي لة هةمووي سةرسورهيَنةرترة ئةوةية كة خةريكة ئةو فيعلة بة بيَدةنطي و بةبةرضاوي هةمووانةوة تيَدةثةرٍيَنريَت و تةنها راطةياندنيَكيش ضية وةكو خؤي باسي نةكردووة و بواري ئةوة نةدراوة كة ئةم ئامانجة ثر لة ترسناكية بؤ خةلَك و بةتايبةتي طةلي كوردستان شيبكريَتةوة و تةنانةت راطةياندنة سةربةخؤكاني عيراق و تةنانةت كوردستانيش ئةوةندة سةرقالَي طؤنطرةكةي ثارتين لةم كاتةدا ئةوةندة خؤيان لةم ثرسة ترسناكة  نةبان كردووة و ضاو و طويَيان داخستووةو بةم شيَوةية بيَت ترسيَكي ديكة دةضيَتة سةر ئةو كؤمةلَة ترسانةي بة تايبةتي لةسةر ئايندةي طةلي كوردستان كةلَةكة دةبيَت .

ثرسيارةكة ئةوةية: ئايا بة ريشي كيَ رةواية كة ئيَمةي كورد هةلَةي ميَذوويةكي نزيكي خؤمان بة دةستي خؤمان دووبارة بكةينةوة و هيض هةلَويَستيَك نةنويَنين؟

 

 

We have 157 guests and no members online