ئهم جهژنهم بێ تۆ

لای من وهک شینه ئهمرۆ
جه
ژنی چی قوربان
گه
رنه بینم باڵای تۆ
جه
ژنانهی خهڵکی
نه
باتی پێکهنینه خۆ
بۆ منی بێکه
س
شیوه
ن وگرینه بۆ؟
جه
ژنی چی قوربان
تۆی تیا نه
بینم ..تیا چووم
دڵ شکاوم وه
ک مناڵی
هه
تیوکهوتووم..
خه
نده وپێکهنین

گشتیتۆراون له رووم.
له پێده
شتی خهما
هه
ردێم وده‌چم ..ون بووم.
جه
ژن وجهژنانه وخهڵاتیمن

ههرتۆی
هه
ررۆژێک که هاتی
ئه
وه جهژنێکه بۆ خۆی.

سوێد

ئه‌ڵماس مسته‌فا